söndag, 21 april, 2024
spot_img
HemSkarpt lägeS Geobor - så lyckas du med provborrningar

S Geobor – så lyckas du med provborrningar

Luke Chapman, från Sweco Civil kommer till Grundläggningsdagen för att tillsammans med Morgan Axelsson från Trafikverket prata om triaxförsök med S Geobor. Han kommer dela med sig av erfarenheter från provborrningarna de gjorde i samband med planeringen av den nya höghastighetsjärnvägen, Ostlänken.

Ni är först ut på Grundläggningsdagen – berätta, vad kan vi se fram emot att höra?

Vi ska prata om provtagningen vi gjorde i samband med planeringen för Ostlänken och hur vi tack vare S Geobor kunde vi ta kontinuerliga prover av en bottenmorän trots besvärlig jordlagerföljd med sten, block och mycket hög lagringstäthet.

Vi kommer också att visa många bilder av proverna samt även resultat från några triaxförsök på proverna som vi gjorde hos NGI i Oslo.

För Trafikverkets del, vad var det som de ville ha ut av den här provborrningen?

För Trafikverket var det här en mycket viktigt provborrning. Man hade ett behov av att göra kompletterande provtagningar eftersom det kvarstod många teknikfrågor efter den första undersökningsomgången som gjorts med vanliga konventionella svenska undersökningsmetoder.

Vad är det viktigaste ni har ni lärt er från era provborrningar?

Det är svårt att särskilja bara en sak! Tack vare provtagningen har vi kunnat säkerställa bergytan och jordlagerföljden. Det har också gett oss möjlighet att göra säkrare tolkning av de olika moränlagren samt bergnivån utifrån Jb-sonderingar.

Provtagningen har också gjort det möjligt för oss att med säkerhet skilja block och stenskikt från ett uppsprucket berg, något som annars inte är möjligt med Jb-sondering.

En annan viktig frågeställning har varit att undersöka om materialet är siltigt för att kunna bedöma och förutspå beteendet i byggskedet i samband med schakter och grundvatten.

Vi har tydligt kunnat verifiera förekomst av siltigt material även på stort djup genom djupprovtagningen i kombination med labförsök. Detta är en viktig förutsättning för fortsatta analyser inför byggskedet.

Vilka egenskaper är det som gör S Geobor så bra/lämpligt som verktyg vid provtagning?

Anledningen till att vi valde att utföra provtagningen med S Geobor var att de konventionella svenska undersökningsmetoderna inte klarade av att komma ner till de djup där järnvägen ska anläggas. Detta dels på grund av skärningens stora djup, max 21 m under den omgivande markytan, och dels på grund av moränens höga lagringstäthet.

Med erfaren personal kan man ta kontinuerliga prover av hög kvalitét på stora djup med S Geobor.

Vilka problem stötte ni på under vägen och hur löste ni dem?

Vi stötte på många problem. Givet att provtagningen utfördes i februari 2018 så var vädret ett problem. Det var kallt!

De besvärliga borrningsförhållandena var en annan stor utmaning men våra duktiga och erfarna kollegor från Sweco Danmark som var med och utförde provtagningarna löste problemen!

Vad har ni för råd till andra som är intresserade av S Geobor?

Vid den här typen av djupprovtagning har det visat sig avgörande att geotekniker närvarar på plats och kontinuerligt följer och dokumenterar borrningen. Detta är praxis vid utförande av motsvarande undersökningar utomlands.

Anlita också en borrningsentreprenör med erfarenhet av S Geobor. Gärna en med erfarenhet av svenska förhållanden. Om det senare inte är möjligt är det viktigt att kommunicera vilka förhållanden de kan förvänta sig.

Slutligen, om det finns någon som har frågor angående provtagningar, är de välkomna att kontakta oss.

Läs hela programmet för grundläggningsdagen här. 

LÄS MER: Fem höjdpunkter på Grundläggningsdagen 2019

Senaste artiklarna